მიწოდების ტიპები

 

უნივერსალური მიწოდება

 

• უნივერსალური მომსახურება გულისხმობს მომხმარებლის უფლებას, მიიღოს ელექტროენერგია გონივრულ, არადისკრიმინაციულ და გამჭვირვალე ფასად

• საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები

• მცირე საწარმოები

• განაწილების მომსახურების ერთ არეალში უნივერსალური მომსახურების მიწოდება დასაშვებია განახორციელოს მხოლოდ ერთმა მიმწოდებელმა

• უნივერსალური მიმწოდებლის საქმიანობის პირობებსა და ტარიფს ადგენს სემეკი

 

 

ბოლო ალტერნატივის მიწოდება

 

• ბოლო ალტერნატივის მიწოდება გამოიყენება როგორც მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზომა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც საბაზრო ურთიერთობების     “გაუმართავი” მუშაობისას მომხმარებელი კარგავს მიმწოდებელს

• მიმწოდებლის მიერ ბაზრიდან გეგმური ან არაგეგმური გასვლა

• მიმწოდებლის მიერ ვალდებულებების უხეში დარღვევა

• ბოლო ალტერნატივის მიწოდება დასაშვებია არაუმეტეს 3 თვის ვადით

• ბოლო ალტერნატივის მიწოდების პირობები და ტარიფი განისაზღვრება სემეკის მიერ

 

 

საჯარო მიმწოდებელი

 

საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი და მცირე საწარმო, რომელიც აკმაყოფილებს კონცეფციით დადგენილ კრიტერიუმებს და არ ვრცელდება უნივერსალური მომსახურება - ჩაითვლება კომისიის მიერ დამტკიცებულ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების სტანდარტულ ხელშეკრულებაზე მიერთებულად.