GE

Protocols

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00018-2 (პროტოკოლი 1)

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00018-2 (პროტოკოლი 2)

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00018-2 (პროტოკოლი 3)

en_შპს "თელმიკო"-ს შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი, ლოტი №6832300101, პროტოკოლი №1 ლოტი 683 23 00101

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00028

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00028, პროტოკოლი 1

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00101, პროტოკოლი 1

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00101, პროტოკოლი 2

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00056, პროტოკოლი №2

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00054, პროტოკოლი №2

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00056

en_შპს „თელმკიკოს" მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №1, №683.23.00062

en_შპს "თელმიკოს" მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის № ოქმი 3 № 683.23.00070

en_შპს „თელმიკოს" მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №2, № 683.23.00033

en_შპს „თელმკიკოს“ მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №1б №683.23.00033

en_შპს „თელმკიკოს“ მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის პროტოკოლის ამონაწერი № 683.23.0004

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00076

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00070

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00004

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00076

en_შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00014

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - 683.23.00014

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება №683.23.00068

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00068 საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00052 ანტივირუსული დაცვა Symantec Endpoint Security Enterprise

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #001

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #002

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #003

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00089 - პროგრამული უზრუნველყოფის Veeam რეზერვირების სისტემა

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი №683.22.0007 სისტემური ბლოკი

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №001, 683.22.00089

en_№ 683.22.00023 მიღებული წინადადებების გახსნის ოქმი

en_№ 683.22.00022 მიღებული წინადადებების გახსნის ოქმი

en_№ 683.22.00047 შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი

en_№683.22.00094-2 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა, შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის, ბილინგის სისტემის შესყიდვა და დანერგვა

en_№683.22.00094-2 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვისб ბილინგის სისტემის შესყიდვის, დანერგვის, სწავლებისა და მხარდაჭერის მომსახურე

en_№683.22.00083 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის - ქსელური მოწყობილობის მიწოდების ხელშეკრულების დადების უფლებაზე

en_№683.22.00092 წინადადების ღია მოთხოვნის შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის სასერვერო ინფრასტრუქტურის მიწოდების სატენდერო წინადადებების გახსნის ოქმი

en_წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გამხსნელი შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი