Protocols

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #001

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #002

en_შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #003

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00089 - პროგრამული უზრუნველყოფის Veeam რეზერვირების სისტემა

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი №683.22.0007 სისტემური ბლოკი

en_შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №001, 683.22.00089

en_№ 683.22.00023 მიღებული წინადადებების გახსნის ოქმი

en_№ 683.22.00022 მიღებული წინადადებების გახსნის ოქმი

en_№ 683.22.00047 შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი

en_№683.22.00094-2 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა, შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის, ბილინგის სისტემის შესყიდვა და დანერგვა

en_№683.22.00094-2 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვისб ბილინგის სისტემის შესყიდვის, დანერგვის, სწავლებისა და მხარდაჭერის მომსახურე

en_№683.22.00083 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის - ქსელური მოწყობილობის მიწოდების ხელშეკრულების დადების უფლებაზე

en_№683.22.00092 წინადადების ღია მოთხოვნის შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის სასერვერო ინფრასტრუქტურის მიწოდების სატენდერო წინადადებების გახსნის ოქმი

en_წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გამხსნელი შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი