EN

პროტოკოლები

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00093 (პროტოკოლი 2)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00093 (პროტოკოლი 1)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00084 (პროტოკოლი 1)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00084 (პროტოკოლი 2)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00083 (პროტოკოლი 3)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00083 (პროტოკოლი 1)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00083 (პროტოკოლი 2)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00082 (პროტოკოლი 2)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00082 (პროტოკოლი 1)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00022 (პროტოკოლი 1)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00079 (პროტოკოლი 2)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.24.00079 (პროტოკოლი 1)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00018-2 (პროტოკოლი 1)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00018-2 (პროტოკოლი 2)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00018-2 (პროტოკოლი 3)

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00101

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00028, პროტოკოლი 2

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00028, პროტოკოლი 1

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00101, პროტოკოლი 1

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00101, პროტოკოლი 2

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00056, პროტოკოლი №2

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00054, პროტოკოლი №2

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00056, პროტოკოლი №1

შპს „თელმკიკოს" მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №1, №683.23.00062

შპს "თელმიკოს" მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის № ოქმი 3 № 683.23.00070

შპს „თელმიკოს" მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №2, № 683.23.00033

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №1, №683.23.00033

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის პროტოკოლის ამონაწერი № 683.23.0004

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00076

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი № 683.23.00070

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00004

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00076

შპს "თელმიკოს" შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00014

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - №683.23.00014

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება №683.23.00068

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00068 საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00052 ანტივირუსული დაცვა Symantec Endpoint Security Enterprise

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #001

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #002

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #003

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00089 - პროგრამული უზრუნველყოფის Veeam რეზერვირების სისტემა

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - №683.22.0007 - სისტემური ბლოკი

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №001, 683.22.00089

№ 683.22.00022 მიღებული წინადადებების გახსნის ოქმი

№ 683.22.00023 მიღებული წინადადებების გახსნის ოქმი

№ 683.22.00047 შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი

№683.22.00094-2 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა, შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის, ბილინგის სისტემის შესყიდვა და დანერგვა

№683.22.00094-2 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა, შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის. ბილინგის სისტემის შესყიდვის, დანერგვის, სწავლებისა და მხარდაჭერის მომსახურება

№683.22.00083 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის - ქსელური მოწყობილობის მიწოდების ხელშეკრულების დადების უფლებაზე

№683.22.00092 წინადადების ღია მოთხოვნის შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის სასერვერო ინფრასტრუქტურის მიწოდების სატენდერო წინადადებების გახსნის ოქმი

№ 683.22.00094 წინადადებების გახსნა წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობისთვის შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის ბილინგის სისტემის მიწოდებისა და დანერგვის ხელშეკრულების დადების უფლებაზე